Zonnekoutervisie

De Zonnekouter is een gemengde biologisch-dynamische boerderij op mensenmaat. We willen haar in haar eigenheid laten ontwikkelen in al haar aspecten. Centraal staat het landbouwbedrijf, alle hieruit voortspruitende neventakken ondersteunen en verrijken haar.
We zoeken er naar vernieuwende manieren om er de landbouw terug tot leven te wekken, en laten ons hierbij inspireren door de biologisch-dynamische landbouw.

Vitale voeding

We telen met zorg en respect voor de harmonieuze ontwikkeling, eigenheid en levenskwaliteit van aarde-plant-dier-mens en niet-waarneembare elementen. Door een goede rassenkeuze en zorg voor de bodem, telen we lekkere, gezonde en levenskrachtige gewassen. Dit maakt het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen overbodig en ongewenst.

Zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

We telen seizoensgroenten buiten op ’t land en in onverwarmde tunnels, kopen en verkopen zo regionaal mogelijk, bouwen met ecologische materialen, maken en gebruiken groene energie, recupereren het regenwater, …

De kringlopen herstellen op het land

We bouwen aan een duurzame bodemvruchtbaarheid, waarbij bemest wordt in functie van de ontwikkeling van de bodem ipv het gewas. Een ruime vruchtwisseling met groenbemesters en een goede stalmestcompost van eigen vee houden bodem en gewas (én het milieu) gezond. Door het telen van zoveel mogelijk eigen voeder maken we de cirkel rond. Zo ontstaan er geen onevenwichten hier of elders in de wereld

 

Evenwicht tussen natuur en landbouw zorgt voor meer biodiversiteit, en voor een gezondere gewasontwikkeling. Bij het telen van ons voedsel hebben we de natuur rondom ons hard nodig: vogels dijken rupsenplagen in, bijen bevruchten de gewassen, ondergronds zorgen regenwormen en een hele schare ander bodemleven voor een goede bodemontwikkeling. Het is onze taak als boer om hiervoor voldoende ruimte te scheppen voor natuur op en rond ons bedrijf. En het wordt er alleen maar mooier door.

 

Door het gebruik van zaadvaste rassen, en de ontwikkeling van bedrijfseigen soorten, sluiten we de kringloop van zaad tot zaad, en telen we smaakvolle gewassen die aangepast zijn aan ons land en tegen een stootje kunnen.

De band met onze consumenten

De verbinding boer-consument

Ons hele bedrijf is gericht op rechtstreekse verkoop in de regio Gent-Zulte. Als boer steek je veel energie in het telen van kwaliteitsvolle, vitale, smaakvolle voeding. We vinden het dan ook belangrijk dat al die arbeid niet verloren gaat, de groenten zo vers mogelijk bij onze klanten geraken, en we voor ons werk een eerlijke prijs krijgen.
De uitbouw van een abonnementensysteem, waarbij onze klanten zich engageren om wekelijks een pakket groenten af te nemen aan een vooropgestelde prijs, biedt ons zekerheid voor afzet en inkomen.
Anderzijds willen we onze consumenten terug landbouw en voeding laten ontdekken: door niet alledaagse groenten in het pakket met eenvoudige recepten erbij, door verhalen van de boerderij in onze wekelijkse nieuwsbrieven, door een kookcursus, een boerderijfeest of één of andere activiteit op de Zonnekouter.

Consument-gedragen landbouw

We zouden nog een stap verder willen gaan in onze zoektocht naar vernieuwende economische structuren.
Boeren is dagdagelijks omgaan met het leven, je blijft overgeleverd aan het (steeds onvoorspelbaardere) klimaat, met een grillige jaarlijkse oogstuitkomst. Allemaal erg moeilijk als basis om een bedrijf op uit te bouwen en met je hele gezin afhankelijk hiervan te zijn voor je inkomen. Zelfs met onze rechtstreekse verkoopkanalen, blijven die risico’s nu bij ons boeren liggen…
Een meer duurzame basis zien we dan ook in een vaster engagement van onze klanten, van mensen die willen dat de Zonnekouter blijft bestaan en zich verder kan ontwikkelen, en dat de mensen die er werken daar ook van kunnen leven. Community Shared Agriculture; landbouw gedragen door de consumenten: daar willen we in de toekomst verder aan bouwen!

Want hoe je het ook draait of keert:
BOEREN KAN JE NIET ALLEEN!

Zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen

Boeren is vaak een eenzame bezigheid. Een goede samenwerking met collega’s werkt ondersteunend en verrijkend. Om een zo ruim mogelijk assortiment aan groenten aan te bieden, en dit ook praktisch haalbaar te houden, telen we die samen met enkele andere gelijkgestemde boeren binnen de Vroente. We maken hiervoor goede teelt- en prijsafspraken, organiseren onderling transport, inspireren elkaar en werken gezamenlijk aan studie en verdieping.

Werken aan een duurzame basis voor de Zonnekouter

Een eerste stap in de goede richting deden we al bij de opstart van de boerderij: de Zonnekoutergrond werd toen gekocht met vzw Land-in-zicht, wat mogelijk werd door vele persoonlijke leningen en schenkingen van sympathisanten.
Ondertussen zijn de leningen afbetaald, de grond is vrij voor biolandbouw, en vormt een stevige basis voor onze boerderij. Met dank aan onze klanten!
De vzw brengt bij wijlen ook wat cultuur op onze boerderij, als tegenwicht voor het vele werk (www.vzwlandinzicht.be)

Werken aan bewustwording rond landbouw en voeding

Landbouw staat tegenwoordig ver van ieders bed, nochtans ligt het aan de basis van ons menszijn, van onze cultuur. Door het contact met de landbouw te verliezen zijn we ook kennis kwijtgeraakt over wat ons echt voedt.
We willen via de Zonnekouter mensen terug inspireren, terug in verbinding brengen met de landbouw. Door boerderijklassen, kookcursussen, rondleidingen, of door mensen een tijdje te laten meewerken.

Als we vergeten hoe de aarde te bewerken en de bodem te verzorgen, dan vergeten we onszelf.
Mahatma Gandhi